INTEGRITETSPOLICY INDUSTRIGROSSISTEN PROMAN AB

Hos Industrigrossisten värnar vi våra kunders och leverantörers personliga integritet. Vi vill säkerställa att dina personuppgifter alltid hanteras korrekt, är uppdaterade och skyddas. Det är viktigt att du känner dig trygg när du gör affärer eller på annat sätt har kontakt med oss.

För att kunna utföra våra tjänster på ett korrekt sätt behöver vi behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menar vi all insamling, lagring, hantering, ändring och användning av personuppgifter. I vår integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsansvarig
Industrigrossisten är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar in kommer bara att användas av oss om inte annat anges vid registreringen eller i den informationen som du får efter att ha varit i kontakt med oss.

Säkerheten för dina personuppgifter
För att skydda dina personuppgifter som vi behandlar så vidtar vi en mängd tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Dessa förhindrar att någon obehörig får tillgång till våra system och dina personuppgifter. Våra medarbetare har bara tillgång till de uppgifter som de behöver i sitt arbete och vi jobbar aktivt med att utbilda om vikten av sekretess och hur man upprätthåller integritet och säkerhet för personuppgifter.

Hur vi samlar in och använder personuppgifter
För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster så behandlar vi personuppgifter i följande situationer och för följande ändamål. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver.

För att uppfylla vårt avtal
För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller överenskommelse om att ta emot beställningar, leverera varor och skicka fakturor till dig behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer och e-postadress. Om du är kund till oss i form av enskild firma eller privatperson så behandlar vi även personnummer och adressuppgifter till dig. Dessa uppgifter lagrar vi så länge vi är skyldiga att göra det enligt bokföringslagen.

För att kunna kontakta dig
För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress.

Vi kan även använda dina kontaktuppgifter för att kunna skicka information och kampanjer till dig, så länge du inte avsagt dig denna kommunikation via e-post till info@industrigrossisten.se.

Vi lagrar informationen så länge du är kund hos oss, eller tills vi har fått information om att du inte längre är anställd hos vår kund.

När och hur vi delar personuppgifter med andra
Alla personuppgifter som vi behandlar lagras hos våra IT-driftleverantörer inom EU/EES. Vi säljer inte dina personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med andra parter för att kunna erbjuda tjänster till våra kunder. Personuppgifterna får då bara användas för att tillhandahålla tjänster till våra kunder. När vi delar dina personuppgifter med en annan part så är vi ansvariga för behandlingen och det finns alltid biträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får hanteras.

Om lagkrav eller krav från myndigheter tvingar oss så kommer vi att lämna ut uppgifterna. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen i samband med bedrägerier.

Individuella rättigheter
Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss via någon av våra kontaktvägar t ex info@industrigrossisten.se. Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar eller raderar vi personuppgifter när det behövs. Om du tycker att någon uppgift inte är korrekt bör du kontakta oss omedelbart. Anser du att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt så kan du anmäla oss till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen. Deras kontaktuppgifter finns nedan under rubriken Tillsynsmyndighet.

Rätt till registerutdrag
Du har rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. I utdraget ser du vilka typer av personuppgifter om dig som vi behandlar, ändamålen med behandlingen, om vi delat personuppgifterna med någon annan och i så fall vem, vilken källa uppgifterna har om inte du har lämnat dem direkt till oss och hur länge vi tänker spara dina uppgifter.

Rätt till rättelse
Om du anser att vi har felaktiga eller missvisande personuppgifter om dig så kan du be oss om att få dem rättade eller att få dem kompletterade med personuppgifter som är relevanta för behandlingen. När vi gör en sån rättning så meddelar vi också de företag som vi har delat dina personuppgifter med.

Rätt till radering
Under vissa förutsättningar kan du begära att få personuppgifter som vi behandlar raderade, till exempel om de inte längre behövs för det syfte som de samlades in för. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal mot dig som kund eller leverantör eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade. När vi raderar personuppgifter så meddelar vi också andra företag som har fått uppgifterna från oss om att de ska raderas.

Rätt till begränsning
I vissa situationer kan du begära att få användningen av dina personuppgifter begränsad, exempelvis om uppgifterna är felaktiga och du har begärt att få dem rättade.

Tillsynsmyndighet
Om du vill kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen följer nedan deras kontaktuppgifter:

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm